ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

 1. Identifikačné údaje prevádzkovateľa
  1. Tieto zásady ochrany osobných údajov upravujú práva a povinnosti vyplývajúce zo zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) medzi prevádzkovateľom, ktorým je spoločnosť GOLDEN RAM, s.r.o., so sídlom Štrková 27/606, 010 09 Žilina, IČO 47 570 202, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, Oddiel Sa, vl. č. 61119/L (ďalej aj ako „Prevádzkovateľ“) a kupujúcim ako dotknutou osobou (ďalej ako ako „kupujúci“).
 1. Osobné údaje a ich spracovanie:
  1. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje kupujúcich v rozsahu uvedenom v zákone o ochrane osobných údajov, súvisiacich príslušných právnych predpisoch, v zmluvách a iných dokumentoch prevádzkovateľa v rozsahu, v akom budú tieto osobné údaje poskytnuté prevádzkovateľovi, prípadne v telefonických hovoroch alebo elektronickej komunikácii medzi prevádzkovateľom a kupujúcim.
 2. Prevádzkovateľ zhromažďuje tieto osobné údaje:
  • meno a priezvisko
  • fakturačná adresa a dodacia adresa
  • emailová adresa
  • telefonický kontakt
  • údaje vzniknuté na základe trvania zmluvy – údaje o zakúpenom tovare a údaje súvisiace s platbou za tovar (číslo účtu, uhradená suma, dátum pripísania úhrady na účet Prevádzkovateľa)

III. Účely spracúvania osobných údajov 

1. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje za účelom uzatvorenia kúpnej zmluvy s kupujúcim prostredníctvom internetového obchodu www.goldenram.sk za splnením si povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy a na marketingové účely.

 1. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje kupujúcich na nasledovný účel:
  • registrácia na internetovej stránke www.goldenram.sk
  • prijatie, realizácia a vybavenie objednávky tovaru kupujúcim
  • vystavenie daňového dokladu na zaplatenie kúpnej ceny za objednaný tovar v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov
  • zúčtovanie platieb
  • dodanie objednaného tovaru na miesto určenia uvedené kupujúcim a jeho odovzdanie oprávnenej osobe
  • evidencia objednávok pre riešenie prípadných reklamácii
  • marketingové a obchodné ponuky Prevádzkovateľa
  • tvorba štatistík pre zlepšenie
  • spracovávanie cookies z internetových stránok prevádzkovaných spoločnosťou GOLDEN RAM, s.r.o.

  Právny základ a informácie o spracúvaní osobných údajov

 2. Pokiaľ kupujúci neposkytne svoje osobné údaje, nie je možné uzavrieť zmluvu s Prevádzkovateľom a / alebo mu poskytnúť služby z nej vyplývajúce. Spracúvanie osobných údajov je v tejto súvislosti nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby, v súlade s § 13 ods. 1 písm. b) zákona o ochrane osobných údajov
 3. Spracúvanie osobných údajov pre marketingové účely sa realizuje na základe súhlasu dotknutej osoby v súlade s § 13 ods. 1 písm. a) zákona o ochrane osobných údajov.
 4. Kupujúci je povinný Prevádzkovateľovi poskytnúť len pravdivé a presné osobné údaje. Za správnosť, presnosť a pravdivosť poskytnutých Osobných údajov je zodpovedný kupujúci. Prevádzkovateľ za správnosť poskytnutých údajov nenesie zodpovednosť.
 5. Prevádzkovateľ po uplynutí lehoty nevyhnutnej na splnenie si svojich povinností vyplývajúcich zo zmluvy a zo všeobecne záväzných právnych predpisov osobné údaje vymaže alebo anonymizuje.
 6. Kupujúci berie na vedomie, že jeho osobné údaje budú poskytnuté tretej osobe (prepravnej alebo kuriérskej spoločnosti) za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy.
 7. Kupujúci berie na vedomie, že jeho osobné údaje budú poskytnuté tretej osobe (napr. účtovníkovi, programátorovi) za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a z osobitných právnych predpisov.
 8. Prevádzkovateľ nesprístupňuje osobné údaje žiadnej tretej osobe okrem prípadov, keď je to nevyhnutné na splnenie povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy.
 9. Prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje o kupujúcich získané prostredníctvom internetového obchodu www.goldenram.sk tretej osobe len v nevyhnutnej miere za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a z osobitných právnych predpisov.
 10. Kupujúci v súlade s ustanovením § 62 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení udeľuje súhlas k používaniu a spracovaniu osobných údajov, a to za účelom priameho marketingu na dobu najviac 10 rokov.
 11. Prevádzkovateľ vynaloží maximálne úsilie, aby nedošlo k neoprávnenému spracovaniu osobných údajov.

  Cookies a ich využívanie
  1. Pri prevádzkovaní internetového obchodu www.goldenram.sk sú v súlade so zákonom používané cookies. Cookies sú malé súbory dát, ktoré sú pri návšteve webových stránok ukladané v počítači, smartphone alebo inom koncovom zariadení, prostredníctvom ktorého užívateľ realizuje prístup k internetu. Cookies sa nedajú použiť na zistenie totožnosti návštevníkov stránok a ani ku zneužitiu prihlasovacích údajov.

 12. Prevádzkovateľ používa cookie súbory (tzv. cookies) s cieľom zlepšiť a zjednodušiť návštevu užívateľov na stránke www.goldenram.sk, k personalizácii reklám a na analýzu návštevnosti. Tieto informácie nie sú používané na uloženie osobných informácii a nie sú poskytnuté tretím stranám.
 13. Väčšina internetových prehliadačov automaticky podporuje cookies, pokiaľ nie je prehliadač nastavený inak. Používaním internetového obchodu www.goldenram.sk užívateľ súhlasí s ukladaním súborov cookies.
 14. Užívateľ môže blokovať ukladanie cookies alebo ich v prípade potreby vymazať prostredníctvom nastavenia internetového prehliadača. Viac informácii v sekcii „Pomocník“ internetových prehliadačov.
 15. Práva kupujúceho ako dotknutej osoby
  1. Kupujúci má právo podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, ak sa domnieva, že je priamo dotknutý na svojich právach ustanovených zákonom o ochrane osobných údajov.
  2. Kupujúci má voči Prevádzkovateľovi právo:
  • požadovať prístup k osobným údajom,
  • na opravu osobných údajov
  • na vymazanie osobných údajov
  • na obmedzenie spracúvania osobných údajov
  • právo na prenosnosť osobných údajov
  • právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov,
  • právo na odvolanie súhlasu.
 16. Kupujúci má osobitne právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom. Ak kupujúci namieta spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu, prevádzkovateľ ďalej osobné údaje na účel priameho marketingu nesmie spracúvať.
 17. Tieto práva si kupujúci môže uplatniť kontaktovaním spoločnosti GOLDEN RAM, s.r.o. :
 • písomne zaslaním listu na adresu sídla spoločnosti GOLDEN RAM, s.r.o.
  • elektronicky zaslaním e-mailu na e-mailovú adresu info@goldenram.sk
  • telefonicky na telefónnom čísle +421 905 526 073

VII. Záverečné ustanovenia

1. Všetky právne vzťahy vznikajúce pri spracúvaní osobných údajov sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, a to bez ohľadu na to, odkiaľ bol prístup k nim realizovaný. K riešeniu prípadných sporov vzniknutých v súvislosti s ochranou súkromia medzi kupujúcim a Prevádzkovateľom sú príslušné slovenské súdy.
2. Kupujúci má právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov (https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk).
3. Pred odoslaním objednávky kupujúci zaškrtnutím príslušného políčka berie na vedomie a vyjadruje svoj súhlas so spracuvávaním osobných údajov podľa týchto zásad ochrany osobných údajov.

4. Tieto Zásady nadobúdajú účinnosť dňom 13.03. 2019.