Článok I.     Úvodné ustanovenia a vymedzenie pojmov
Článok II.    Objednávka
Článok III.   Storno objednávky
Článok IV.   Cenové a platobné podmienky
Článok V.    Doprava – dodacie podmienky
Článok VI.   Výmena tovaru
Článok VII.  Záručné podmienky a reklamácia
Článok VIII.  Ochrana osobných údajov
Článok IX.    Okolnosti vylučujúce zodpovednosť za nemožnosť plnenia
Článok X.     Alternatívne riešenie sporov

Článok XI.    Záverečné ustanovenia
                                                                      Článok I.
                                  Úvodné ustanovenia a vymedzenie pojmov

1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „OP”) upravujú práva a povinnosti spoločnosti GOLDEN RAM, s.r.o., so sídlom Štrková 27/606 P.O.BOX 111, 010 08 Žilina, Slovenská republika, IČO: 47 570 202, zapísaná Okr. súd ZA odd. Sro, vložka. číslo 61119/L, (ďalej len „Predávajúci”) a kupujúceho (ďalej len „Kupujúci”) pri kúpe tovaru ponúkaného Predávajúcim prostredníctvom elektronického obchodu na internetovej stránke Predávajúceho www.goldenram.sk (ďalej len „goldenram.sk”) a sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi Kupujúcim a Predávajúcim na diaľku prostredníctvom elektronického obchodu na internete (ďalej len „Kúpna zmluva”). (Predávajúci a Kupujúci spolu ďalej len „zmluvné strany”).

1.2 Tieto OP platia na území Slovenskej republiky pre kúpu tovaru, ktorý je objednaný prostredníctvom elektronického obchodu (ďalej len „E-obchod”) na www.goldenram.sk.

1.3 Dozorný orgán vykonáva Slovenská obchodná inšpekcia so sídlom v Žiline. 
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Žilinský  kraj
Predmestská 71, P. O. Box  B-89, 011 79 Žilina 1.
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel. č.: 041/7632 130
fax č.: 041/7632 139
e-mail: za@soi.sk

1.4 OP vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na goldenram.sk.

1.5 Všetky vzťahy medzi Kupujúcim a Predávajúcim, ktoré nie sú upravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. Ak je Kupujúci spotrebiteľom v zmysle § 52 ods. 3 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, teda ak sa jedná o Kupujúceho, ktorý pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, riadia sa vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

1.6 Práva Kupujúceho vo vzťahu k Predávajúcemu vyplývajúce zo zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov zostávajú týmito OP nedotknuté.

1.7 Kupujúcim sa rozumie v systéme zaregistrovaná fyzická alebo právnická osoba, ktorá si elektronicky objedná tovar prostredníctvom E-obchodu na goldenram.sk.

1.8 Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný vyplnený elektronický formulár, obsahujúci informácie o Kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky E-obchodu na goldenram.sk a celková cena tohto tovaru, spracovaný systémom E-obchodu.

1.9 Tovarom sa rozumejú všetky produkty uvedené v platnom cenníku predávajúceho na goldenram.sk.

1.10 Kontaktné údaje na Predávajúceho:
GOLDEN RAM, s.r.o.
Štrková 27/606 P.O.BOX 111
01008 Žilina
Slovenská republika

IČO: 47570202
DIČ: 2023955417  IČ DPH:SK2023955417

Okr. súd ZA, oddiel. Sro, vložka. č 61119/L

Tel.: +421 905526073(pondelok – piatok) 09.00 – 17.00 hod
E-mail: info@goldenram.sk


 
                                                                                Článok II.
                                                                     Objednávka

2.1 Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých registračných formulárov.

2.2 Predávajúci nezodpovedá za omeškanie dodávky a za škodu, ktorá bola spôsobená dôsledkom toho, že Kupujúci pri registrácii nezadal všetky požadované údaje a/alebo vyplnil registračný formulár chybne. Predávajúci tiež nezodpovedá za škodu, ktorá bola spôsobená Kupujúcemu dôsledkom toho, že Kupujúci zabudol svoje prístupové heslo a/alebo sa prístupové heslo Kupujúceho dostalo do rúk nepovolaných osôb bez pričinenia Predávajúceho.

2.3 Prijatá elektronická objednávka je považovaná za návrh Kúpnej zmluvy a je záväzná.

2.4 Kúpna zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim vzniká na základe záväzného potvrdenia elektronickej objednávky v systéme. Predávajúci je povinný potvrdiť e-mailovou správou (na e-mailovú adresu Kupujúceho uvedenú v elektronickej objednávke) obsah elektronickej objednávky Kupujúceho a to bezodkladne po jej doručení Predávajúcemu, inak platí, že k uzavretiu Kúpnej zmluvy medzi Zmluvnými stranami nedošlo. Kupujúci je povinný skontrolovať obsah elektronickej objednávky uvedený v e-mailovej správe Predávajúceho. V prípade zistenia nezrovnalostí týkajúcich sa obsahu elektronickej objednávky potvrdenej zo strany Predávajúceho, je Kupujúci povinný o tom upovedomiť Predávajúceho prostredníctvom e-mailovej správy zaslanej na info@goldenram.sk.

2.5 Za podstatné náležitosti elektronickej objednávky sa považujú:
  2.5.1 Identifikácia Kupujúceho, t.j. obchodné meno alebo meno a priezvisko, sídlo/bydlisko, IČO, DIČ/IČ DPH, kontakt(telefón a e-mailová adresa)
  2.5.2 Objednávací kód objednávaného tovaru podľa katalógu prípadne tiež jeho popis
  2.5.3 Množstvo objednávaného tovaru, správny rozmer uvedený v cm  a správne zadanie závesu objednaného tovaru.
  2.5.4 Spôsob dodania tovaru
  2.5.5 Adresa miesta dodania tovaru (ak nebude tento údaj uvedený, tovar bude dodaný na adresu sídla/bydliska Kupujúceho)
  2.5.6 Dátum dodania tovaru (deň, hodina), ak sa Kupujúci dohodne s Predávajúcim inak ako je uvedené vo OP
  2.5.7 Meno a priezvisko osoby oprávnenej k prevzatiu dodávaného tovaru (ak nebude tento údaj uvedený, k prevzatiu dodávaného tovaru je oprávnený Kupujúci, prípadne akýkoľvek jeho zamestnanec).

2.6 Ak nebude objednávka obsahovať náležitosti podľa predchádzajúceho článku, je považovaná za neúplnú. Predávajúci bude v takom prípade kontaktovať Kupujúceho a vyzve ho k odstráneniu nedostatkov elektronickej objednávky a jej prípadnému spresneniu alebo doplneniu. Doručením údajov spresňujúcich alebo doplňujúcich elektronickú objednávku Predávajúcemu sa elektronická objednávka považuje za úplnú.                                                                                Článok III.
                                                             Storno objednávky

3.1 Odstúpenie Kupujúceho od Kúpnej zmluvy. 
V zmysle § 7 a nasl. zákona č. 102/2014 Z.z. je Kupujúci aj bez uvedenia dôvodu oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy v lehote do 14 kalendárnych dní odo dňa jej uzavretia. Včasné odstúpenie podľa tohto bodu je účinné dňom, keď je odstúpenie doručené Predávajúcemu na korešpondenčnú adresu :Štrková 27/606 P.O.BOX 111, 01008 Žilina, Slovenská republika . Odstúpenie od zmluvy musí byť písomné, inak je neplatné. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané Predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty. Odstúpením Kupujúceho od Kúpnej zmluvy sa zmluva od zači7atku zrušuje. Predávajúci je povinný:
  3.1.1 prevziať nový a nepoškodený tovar späť od Kupujúceho, pričom Kupujúci je povinný zaslať tovar na uvedenú korešpondenčnú adresu na vlastné náklady.
  3.1.2 vrátiť Kupujúcemu najneskôr v lehote 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy kúpnu cenu.

3.2 Odstúpenie Predávajúceho od Kúpnej zmluvy. 
Predávajúci je oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy najmä z nasledovných dôvodov:

  3.2.1. ak pri platbe na účet Predávajúceho Kupujúci nezaplatil celú kúpnu cenu v lehote do 5 kalendárnych dní od potvrdenia objednávky,
  3.2.2. ak Kupujúci neprevezme objednaný tovar od kuriéra v dohodnutom termíne z iných dôvodov ako sú dôvody na strane Predávajúceho,
  3.2.3. ak aj napriek všetkému úsiliu Predávajúci nie je schopný dodať tovar, najmä z dôvodu, že tovar bol vypredaný, už sa viac daný druh tovaru nevyrába alebo nedodáva Predávajúceho dodávateľom a nie je v možnostiach inak ho zaobstarať,
  3.2.4. ak sa výrazným spôsobom zmenila cena, za ktorú Predávajúci tovar nakupuje.

3.3 Odstúpenie od zmluvy je účinné dňom, keď je odstúpenie doručené druhej strane. Pre písomné odstúpenie postačuje doručenie odstúpenia vo forme E-mailu.

3.4 V zmysle § 7 ods.6 zákona č. 102/2014 Z.z.  Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru, zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho.


                                                                                Článok IV.
                                                             Cenové a platobné podmienky

4.1 Kúpna cena tovarov ponúkaných predávajúcim prostredníctvom goldenram.sk je uvedená vždy u daného tovaru. Kúpna cena sa vždy uvádza s daňou z pridanej hodnoty.

4.2 Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne upraviť (zvýšiť/znížiť) ceny tovarov uvedené na goldenram.sk s tým, že nové ceny tovarov sú pre Kupujúceho platné dňom ich uverejnenia na goldenram.sk. Takáto úprava ceny sa nevzťahuje na tovar už Kupujúcim objednaný.                                                                          
4.3 Platby za tovar sa vykonávajú v Eurách. Kupujúci môže zaplatiť týmto spôsobom: 

   

     4.3.1 Bankovým prevodom na účet predávajúceho, ktorý je vedený v Tatra Banka, a.s. IBAN: SK80 1100 0000 0029 2790 7301.Ako variabilný symbol je nevyhnutné uviesť  číslo objednávky, ktoré je vygenerované v predfaktúre. Tovar je Kupujúcemu odoslaný od 3 do 10 pracovných dní od nabehnutia celkovej platby na účet Predávajúceho.

4.4 Predávajúci si balné neúčtuje, ak je tovar zabalený štandardným spôsobom potrebným na uchovanie a ochranu tovaru pri preprave
4.5 Náklady spojené s prepravou objednaného tovaru hradí v celej výške predávajúci.

                                                                                 Článok V
                                                    Doprava – dodacie podmienky

5.1  Dodávky elektronicky objednaného tovaru budú podľa dostupnosti tovaru a prevádzkových možností predávajúceho expedované v čo najkratšom možnom termíne. Dodacia lehota je najneskôr 10 pracovných dní. Dodacia lehota môže byť v niektorých prípadoch dlhšia, no v takom prípade bude kupujúci o dlhšej dodacej lehote upovedomený, bude s ňou uzrozumený a bude zároveň súhlasiť s dlhšou dodacou lehotou.  Kupujúci je informovaný o zaslaní tovaru a následnom doručení buď telefonicky alebo e-mailom. Tovar je dodávaný vlastnou prepravou spoločnosti,  UPC kuriérom a taktiež je možný osobný odber v sídle spoločnosti Goldenram. Tovar je dodaný na adresu miesta dodania, ktorá je  uvedená Kupujúcim v elektronickej objednávke. V prípade, že je zásielka vrátená Predávajúcemu, je po vzájomnej dohode možné jej opätovné zaslanie. V takomto prípade náklady na opätovné doručenie zásielky Kupujúcemu znáša Kupujúci.

5.2 Vlastnícke právo k tovaru prechádza na Kupujúceho jeho prevzatím a zaplatením celkovej kúpnej ceny.

5.3 Pri prevzatí tovaru je Kupujúci povinný si objednaný produkt skontrolovať či nie je poškodený a podpísať dokument o prevzatí zásielky. V prípade jeho poškodenia je nutné na mieste dodania tovaru spísať s prepravcom protokol o zistených závadách spôsobených počas prepravy. Ak Kupujúci tovar prevezme aj napriek evidentnému poškodeniu obalu, Predávajúci neuzná prípadné neskoršie reklamácie z tohto dôvodu.

5.4 Dodanie tovaru na územie členských štátov Európskej únie, príp. iných štátov sa uskutočňuje na základe predchádzajúceho súhlasu a vzájomného písomného odsúhlasenia si ceny za dopravu a balné a príp. ďalších dodacích podmienok medzi Kupujúcim a Predávajúcim.                                                                                 Článok VI
                                                                    Výmena tovaru
                                                            Výmenný/Storno formulár

Kupujúci je povinný vyplniť Výmenný/Storno formulár (ďalej len „Formulár”) v nasledovných prípadoch:

6.1    Odstúpenie od kúpnej zmluvy v 14-dňovej lehote
Kupujúci má právo odstúpiť od Kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dní od prevzatia tovaru bez uvedenia dôvodu. Tovar, ktorý Kupujúci vracia musí byť nepoškodený, nepoškrabaný, nesmie javiť známky používania. Náklady na vrátenie tovaru znáša Kupujúci len v tom prípade, ak tovar plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nebol vadný.

6.2   Kupujúci vracia tovar, ktorý si neobjednal
V prípade, ak Kupujúci zistí, že tovar, ktorý si objednal, nezodpovedá tovaru, ktorý prevzal, Kupujúci má právo vrátiť tovar Predávajúcemu max. do 14 kalendárnych dní od prevzatia tovaru Kupujúcim. Kupujúci neuhrádza manipulačný poplatok za vrátenie tovaru Predávajúcemu. Náklady na vrátenie tovaru znáša Predávajúci.


6.3   Kupujúci si uplatňuje právo vyplývajúce zo zodpovednosti Predávajúceho za vady predaného tovaru  – tu je potrebné vyplniť Reklamačný list
Bližšie podmienky sú upravené v článku VII týchto VOP a v Reklamačnom poriadku Predávajúceho uverejnených na goldenram.sk

6.4 Kupujúci je povinný uviesť vo Formulári: 
   6.4.1 Identifikácia Kupujúceho, t.j. obchodné meno alebo meno a priezvisko, sídlo/bydlisko, kontakt (telefón a e-mailová adresa); 
   6.4.2 Adresa, na ktorú má byť dodaný vymenený tovar, v prípade výmeny tovaru; 
   6.4.3 Číslo elektronickej objednávky; 
   6.4.4 Dátum vystavenia elektronickej objednávky; 
   6.4.5 Popis tovaru, ktorý Kupujúci žiada zameniť a popis zameneného tovaru s uvedením kódu, farby, veľkosti, množstva, ceny a spôsobu zabalenia tovaru; 
   6.4.6 Názov a číslo bankového účtu Kupujúceho a názov a kód banky, v ktorej je účet vedený; 
   6.4.7 Dátum a podpis Kupujúceho.

Ak Formulár nie je kompletne vyplnený alebo k Formulári nie je priložený doklad o kúpe a prevzatí tovaru (ďalej len „Požadované doklady”), Predávajúci vyzve telefonicky prípadne e-mailom Kupujúceho na doplnenie chýbajúcich údajov alebo priloženie chýbajúcich potrebných dokladov. 

Ak sa Predávajúcemu nepodarí opakovane telefonicky dovolať Kupujúcemu a/alebo Kupujúci nereaguje na e-mailovú výzvu Predávajúceho do 7 dní od prevzatia formulára a/alebo požadovaných dokladov Predávajúcim, Predávajúci si vyhradzuje právo nepokračovať vo vybavovaní predmetného vrátenia/zámeny a tovar bude vrátený na náklady Kupujúceho späť Kupujúcemu na adresu uvedenú vo Formulári.

Ak spolu s vyplneným formulárom a s požadovanými dokladmi nie je priložený tovar, ktorý je predmetom vrátenia/zámeny, Predávajúci si vyhradzuje právo nepokračovať vo vybavovaní predmetnej záležitosti a má sa za to, že Kupujúci nemá v úmysle tovar vrátiť alebo zameniť.

Tovar, ktorý je predmetom vrátenia/zámeny musí byť úplný, nepoškodený, nerozbitý, neprasknutý, nepoškrabaný, so závesom. Predávajúci odporúča Kupujúcemu poistiť tovar, ktorý je predmetom vrátenia/zámeny. Riziko vzniku škody na tovare, ktorý je predmetom vrátenia/zámeny znáša Kupujúci až do okamihu prevzatia tohto tovaru Predávajúcim.

Prosíme Kupujúcich aby kompletne vyplnený Formulár spolu s požadovanými dokladmi doporučene poslali spolu s tovarom, ktorý je predmetom vrátenia/zámeny na adresu sídla Predávajúceho. Predávajúci si vyhradzuje právo neprebrať tovar zaslaný Kupujúcim na dobierku.

Celková suma za tovar, ktorý bol vrátený Predávajúcemu v súlade s týmito VOP, bude prevedená na účet Kupujúceho a to do 14 dní odo dňa prevzatia kompletne vyplneného Formulára  spolu s Požadovanými dokladmi a s tovarom, ktorý sa vracia z dôvodu uvedeného v bode 6.1 a  6.2 tohto článku.                                                                  Článok VII
                                                Záručné podmienky a reklamácia
                                                       Reklamačný list

7.1 Na dodávaný tovar je Kupujúcemu poskytnutá záručná doba 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť v deň doručenia tovaru Kupujúcemu.

7.2 Predávajúci zodpovedá za všetky chyby výrobku, ktoré má tovar pri prevzatí Kupujúcim alebo ktoré sa objavia v priebehu záručnej doby. Nevzťahuje sa však na chyby spôsobené nešetrným či nevhodným zaobchádzaním a mechanickým poškodením tovaru.

7.3 Ku každému tovaru zakúpenému u predávajúceho je pri jeho dodaní Kupujúcemu priložená faktúra (doklad o kúpe tovaru), ktorá slúži zároveň ako záručný doklad a záručný list


7.3.1 Za vadu tovaru nemožno považovať zmenu vlastnosti tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby v dôsledku jeho opotrebenia, nesprávneho používania, nedostatočného, alebo nevhodného ošetrovania, v dôsledku prirodzených zmien materiálov z ktorých je tovar vyrobený, v dôsledku akéhokoľvek poškodenia Kupujúcim či treťou osobou alebo iného nesprávneho zásahu.


7.3.2 Za odstrániteľnú vadu sa považujú také poškodenia, ktoré možno opravou odstrániť, bez toho aby sa zhoršila funkčnosť tovaru. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

7.3.3 Ak je vada odstrániteľná, avšak pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád nemôže byť tovar riadne užívaný ako bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo od zmluvy odstúpiť a požadovať vrátenie kúpnej ceny .

7.3.4 Za neodstrániteľnú vadu sa považuje taká chyba, ktorú nemožno odstrániť alebo jej odstránenie nie je účelné s prihliadnutím ku všetkým rozhodným okolnostiam. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.

7.3.5 V prípade, že charakter neodstrániteľnej vady, nebráni riadnemu užívaniu tovaru ako tovaru bez vady ( napr. vady estetické) a Kupujúci nežiada výmenu tovaru, má právo na primeranú zľavu z Kúpnej ceny alebo môže od zmluvy odstúpiť. Pri poskytovaní zľavy sa prihliada ku charakteru vady, stupňu a spôsobu opotrebenia výrobku, dĺžke jeho užívania a možnostiam ďalšieho použitia.7.4 Reklamovať je možné len tovar zakúpený u Predávajúceho a úplne zaplatený.

7.5 Pri uplatnení reklamácie je Kupujúci povinný doručiť na adresu sídla Predávajúceho reklamovaný tovar čistý, nepoškodený, vrátane fotokópie faktúry a vyplneného reklamačného listu.

7.6 Podrobnosti a postup pri reklamácii tovaru upravuje reklamačný poriadok zverejnený na goldenram.sk

7.7. Predávajúci alebo ním poverený zamestnanec alebo určená osoba je povinný poučiť spotrebiteľa o jeho právach a na základe rozhodnutia spotrebiteľa, ktoré z týchto práv spotrebiteľ uplatňuje, je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom v zmysle § 52 ods. 4 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.                                                                                 Článok VIII
                                                     Ochrana osobných údajov


8.1 Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje za účelom uzatvorenia kúpnej zmluvy s kupujúcim prostredníctvom internetového obchodu www.goldenram.sk za splnenia si povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy a na marketingové účely v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“).

8.2. Zásady ochrany a spracúvania osobných údajov, rozsah účel a právny dôvod a ďalšie informácie pre kupujúceho súvisiace s ochranou osobných údajov sú obsahom osobitného dokumentu – Zásady ochrany osobných údajov. Pre odoslaním objednávky kupujúci zaškrtnutím príslušného políčka berie na vedomie a vyjadruje svoj súhlas so spracúvavaním osobných údajov podľa predmetných zásad ochrany osobných údajov.

 
                                                                     Článok IX
                      Okolnosti vylučujúce zodpovednosť za nemožnosť plnenia

9.1 Žiadna zo Zmluvných strán nenesie zodpovednosť za nemožnosť plnenia v prípade, ak nastanú skutočnosti vplyvom vyššej moci.

9.2 Za udalosť vplyvom vyššej moci sa považuje udalosť, ktorú Zmluvné strany nemohli predvídať a ktorej nemohli zabrániť ani pri vynaložení najvyššej možnej odbornej starostlivosti, ktorá je nezávislá od ich vôle, najmä vojna, povstanie, štrajk, prírodné katastrofy, zmeny v legislatíve a iné.

9.3 V prípade, že nastane udalosť podľa bodu 2 sú Zmluvné strany povinné si túto skutočnosť oznámiť bez zbytočného odkladu.

9.4 Vznik neočakávaných technických alebo logistických porúch oslobodzuje Predávajúceho od dohodnutých záväzkov.

Článok X

                                                Alternatívne riešenie sporov

10.1 Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na info@goldenram.sk, alebo telefonicky), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk.


10.2 Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.
10.3 Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.


                                                                                 Článok XI
                                                        Záverečné ustanovenia

11.1 Pri nákupe tovaru na stránke goldenram.sk sa predpokladá zo strany Kupujúceho znalosť technických možností Internetu .

11.2 Predávajúci nezodpovedá za škody spôsobené chybným pripojením na goldenram.sk. Ochrana počítača, prípadne údajov nachádzajúcich sa v počítači zaťažuje Kupujúceho.

11.3 Predávajúci upozorňuje, že informácie uvedené na goldenram.sk môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia.

11.4 Predávajúci nenesie voči inej strane zodpovednosť za priame, nepriame alebo mimoriadne škody, spôsobené použitím informácií zo stránky goldenram.sk..

11.5 Predávajúci môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť ceny tovarov uvedené na goldenram.sk.

11.6 Predávajúci si vyhradzuje právo tieto OP kedykoľvek zmeniť alebo doplniť. Zmeny alebo doplnky týchto OP vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na goldenram.sk.

11.7 Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré medzi nimi vzniknú z právnych vzťahov na základe zmluvy alebo súvisiacich zmlúv, vrátane sporov o platnosť, výklad a zánik tejto zmluvy, budú prednostne riešiť formou zmieru.

11.8 Odoslaním elektronickej objednávky Predávajúcemu, Kupujúci zároveň potvrdzuje svoje oboznámenie s OP Predávajúceho.

Obchodné podmienky boli aktualizované dňa: 15. mája 2019

Výmenný /Storno formulár

www.goldenram.sk

GOLDEN RAM, s.r.o., so sídlom Štrková 27/606 P.O.BOX 111, 010 08 Žilina, Slovenská republika, IČO: 47 570 202, zapísaná Okr. súd ZA odd. Sro, vložka. číslo 61119/L,

Výmenný/storno formulár slúži na vrátenie tovaru alebo na jeho výmenu za iný tovar. Tovar môžete spätne vrátiť do 14 kalendárnych dní od jeho doručenia. Nový tovar spolu s vyplneným „výmenným/storno formulárom“ pošlite na adresu: GOLDEN RAM, s.r.o., so sídlom Štrková 27/606 P.O.BOX 111, 010 08 Žilina

Priložený „výmenný/storno formulár“ je nevyhnutný pre lepšiu identifikáciu Vašej objednávky.

Číslo objednávky:

Dátum prevzatia tovaru kupujúcim:

Meno kupujúceho:

Adresa kupujúceho:

Tel. číslo:

E-mail:

Číslo účtu/kód banky(kam poslať peniaze v prípade vrátenia peňazí):

Objednávka č.:

Kód tovaru:

Farba:

Veľkosť:

Cena:

VRÁTENIE TOVARU

Ak je to možné, uveďte prosím aj dôvod

vrátenia tovaru:

……………………………………………………………..

Peniaze požadujem vrátiť na

číslo účtu /kód banky

: …………………………………………………………………..

VÝMENA TOVARU

Daný tovar si prajem vymeniť za:

Kód tovaru:

Farba:

Veľkosť:

Cena:

a

odoslať na adresu

…………………………………………………………………………………….

Dátum ……………………

Podpis kupujúceho………………………….